Regulamin Szkoleń/Kursów/Warsztatów

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w kursach/szkoleniach/warsztatach organizowanych przez Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej mieszczący się przy ul. Leopolda Staffa 29 we Wrocławiu, NIP: 787-192-61-87.

§ 2 Definicje

1.Kursy/szkolenia/warsztat– Kursy/szkolenia/warsztaty, na które może się zapisać osoba określona w kryteriach doboru grupy zamieszczonych w ogłoszeniu.

2. Kursy/szkolenia/warsztaty zaplanowane– Kursy/szkolenia/warsztaty, których termin został wstępnie określony.

3.Kursy/szkolenia/warsztaty potwierdzone lub odwołane– Kursy/szkolenia/warsztaty, których realizacja w danym terminie została potwierdzona lub odwołana przez Organizatora.

4.Organizator– Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej Żanna Ciesielska, ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław NIP: 787-192-61-87.

5.Zgłaszający na kursy/szkolenia/warsztaty– osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za kursy/szkolenie/warsztat. Zgłaszający na kurs/szkolenie/ warsztat nie musi być jednocześnie jego uczestnikiem.

6.Uczestnik– osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w kursie/szkoleniu/warsztacie poprzez przesłanie wypełnionej „Ankiety zgłoszeniowej”.

7.Potwierdzenie– wiadomość pisemna w formie e-maila, wysłana przez Organizatora kursu/szkolenia/warsztatu do zgłaszającego się Uczestnika na w/w zajęcia, potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia oraz wpis na listę uczestników.

8.Rezygnacja ze szkolenia– przesłanie pisemnej informacji w formie e-maila lub listownie przez Zgłaszającego na kurs/szkolenie/warsztat Organizatorowi szkolenia o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w/w zajęciach. A także automatyczne skreślenie z listy uczestników, w przypadku nie dopełnienia przez Uczestnika/ków wymogów zgłoszeniowych dotyczących kursu/szkolenia/warsztatu i braku uiszczenia opłat.

9.Zgłoszenie– wypełniona przez Zgłaszającego na kurs/szkolenie/warsztat „ Ankieta zgłoszeniowa”.

10.Opłata za kurs/szkolenie/warsztat– opłata, którą pobiera Organizator kursu/szkolenia/warsztatu za uczestnictwo w/w zajęciach, za jego organizację i prowadzenie oraz związane z tym koszty zawarte w podanym ogłoszeniu.

§ 3 Warunki uczestnictwa w kursie/szkoleniu/ warsztacie

1. Informacja o organizowanych kursach/szkoleniach/warsztatach przez Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:

- Terminarza i cennika kursów/szkoleń/warsztatów – publikowanego na stronie internetowej: www.wip.wroclaw.pl

- Działań marketingowo-promocyjnych

2. Podstawą uczestnictwa w kursie/szkoleniu/warsztacie jest przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej i uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie/szkoleniu/warsztacie należy przesłać do Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej, korzystając z ankiety zgłoszeniowej umieszczonej na stronie internetowej www.wcpp.pl. Zgłoszenie można przesłać mailem i/lub pocztą.Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do momentu zamknięcia listy przyjęć. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Instytutem i przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form. Zgłaszający/Uczestnik zajęć dokonuje wpłat według terminów przesłanych drogą mailową bądź umieszczonych na stronie internetowej Instytutu.

3. Po otrzymaniu wypełnionej „Ankiety zgłoszeniowej”, Organizator wysyła w terminie do 7 dni roboczych, na adres e-mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

4. Liczba uczestników szkolenia/warsztatu jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Zgłaszający/Uczestnik szkolenia/warsztatu zostanie poinformowany.

§ 4 Sposób kształcenia

1. Umiejętności uczestników weryfikowane będą poprzez:

- wykonanie podsumowującego ćwiczenia wymagającego dostosowania wiedzy zdobytej podczas szkolenia

- dyskusje i zadawanie pytań ze strony zarówno wykładowcy jak i uczestników.

2. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach. Dopuszczalna ilość nieobecności to dwa dni w trakcie trwania całego kursu. Forma odpracowania będzie każdorazowo uzgadniana z Dyrektorem Instytutu.

§ 5 Sposób potwierdzenia ukończenia szkolenia

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa wydane przez Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej na podstawie listy obecności oraz wyników kształcenia (patrz § 4).

2. Zaświadczenie zawiera następujące informacje:

- imię i nazwisko uczestnika

- tytuł szkolenia

- imię i nazwisko prowadzącego oraz kierownika naukowego

- data i miejsce szkolenia

- liczba dni/godzin szkolenia

- podpis prowadzącego

§ 6 Warunki płatności

1. Wysokość opłat za kurs/szkolenie/warsztat zgodna jest z obowiązującym cennikiem kursów/szkoleń/warsztatów zamieszczonym na stronie www.wcpp.pl

2. Cena kursu/szkolenia/warsztatu obejmuje: zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, serwis kawowy w przerwach.

3. W przypadku, gdy ogłoszenie zawiera informacje o możliwości rozłożenia opłat na raty lub o dodatkowych opłatach, pozostała część opłat, musi zostać wniesiona w terminie lub w terminach wyznaczonych przez Organizatora.

5. W tytule przelewu należy podać: tytuł kursu/szkolenia/warsztatu oraz imię i nazwisko.

6. Faktura zostanie wystawione po zakończeniu kursu/szkolenia/warsztatu i będzie gotowe do odbioru osobistego lubzostanie wysłane na adres wskazany w „Ankiecie zgłoszeniowej”.

7. Na życzenie uczestnika kursu/szkolenia/warsztatu, Organizator wystawi Uczestnikowi w/w zajęć fakturę za uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztacie.

§ 7 Odwołanie lub zmiana terminu kursu/szkolenia/warsztatu przez Organizatora

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu/szkolenia/warsztatu lub do odwołania w/w zajęć z przyczyn losowych, niezależnych od Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

2. Organizator, w przypadku odwołania szkolenia, informuje o tym fakcie Zgłaszającego na kurs/szkolenie/warsztat oraz Uczestnika w/w zajęć. Informacja dotycząca odwołania szkolenia/kursu/warsztatów wysyłana jest na adres e-mail wskazany w „Ankiecie zgłoszeniowej”.

3. W przypadku odwołania kursu/szkolenia/warsztatu przez Organizatora z jego winy, Zgłaszający na kurs/szkolenia/warsztat Uczestnik w/w zajęć wydaje dyspozycję dotyczącą poniesionych opłat za kurs/szkolenie/warsztat:

- Zwrotu wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,

-Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu/warsztacie, który odbędzie się w późniejszym terminie.

4. Organizator poinformuje e-mailem Uczestnika szkolenia o wyznaczeniu kolejnego terminu odbywania się w/w zajęć.

§ 8 Rezygnacja z kursu/szkolenia/warsztatu

1. Rezygnacja z kursu/szkolenia/warsztatu wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w/w zajęciach przez Uczestnika w terminie:

- Do 21 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia/warsztatu – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków.

- Do 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia/ warsztatu – Zgłaszający na szkolenie/warsztat zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 30% ceny w/w zajęć.

- Krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia/ warsztatu – Zgłaszający na szkolenie/warsztat zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny w/w zajęć.

2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia w/w opłat.

3. Nieobecność na szkoleniu/warsztacie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny w/w zajęć.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej Żanna Ciesielska, ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław NIP: 787-192-61-87.

2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian. Dziennik Ustaw nr 133, poz. 833).

3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu, komunikacji, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie/szkoleniu/warsztacie oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem/kursem/warsztatem i działań marketingowo-promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.

4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.