Standardy nauczania

PODSTAWOWY KURS PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

STANDARDY NAUCZANIA

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych

 • teoria i praktyka (120 godzin)

 • self-experience ( 30 godzin)

 • zadania domowe, pisanie pracy zaliczeniowej (50 godzin)

W ramach kursu odbywa się 5 zjazdów, każdy co 2 miesiące

 • pierwszy zjazad: self-experience

 • cztery kolejne zjazdy: seminaria tematyczne

 • w trakcie ostatniego seminarium odbywa się egzamin

Egzamin polega zaprezentowaniu pracy zaliczeniowej oraz odpowiedzi na pytania teoretyczne

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz zestaw rekomendowanych lektur

Kwalifikacje – certyfikat: KONSULTANT PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

TEMAT ZJAZDU

ZAKŁADANE CELE

OSOBA PROWADZĄCA

TERMIN ZJAZDU

SELF -EXPERIENCE

Doświadczenie w procesie grupowym oddziaływania podstawowych narzędzi i technik Psychoterapii Pozytywnej

T. Wojtyła

Z. Turek

 30.06-01.07.2017

SEMINARIUM 1

WPROWZDZENIE DO PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

     

Psychoterapia Pozytywna: definicje, koncepcje, historia, wyniki badań, modele szkoleniowe;

Trzy filary PP;

Positum”: pozytywna wizja człowieka, jego objawów i zaburzeń;

Podejście międzykulturowe, zalety i wyzwania związane z życiem w społecznościach transkulturowych;

Narzędzia PP: Model Równowagi, potencjalności podstawowe i wtórne, pięć etapów procesu i samopomocy, przypowieści, metafory, humor;

Konflikt aktualny i własne reakcje,

Konflikt kluczowy jako moderator uprzejmości i otwartości;

Model Równowagi: cztery jakości życia;

Cztery Typy Reakcji w Sytuacji Konfliktu (strategie, obrony, kompensacje);

Mikrotraumy i ich wpływ na typy reakcji w konflikcie;

Odniesienia do praktyki własnej w kontekście PP.

Wiedza

R. Ciesielski

10-12.02.2017

Pozytywna wizja człowieka i świata;

Modele opisowe, narzędzia i techniki PP;

Znajomość konfliktu aktualnego i kluczowego; Model Równowagi, typy reakcji w sytuacji konfliktu.

Świadomość

Moje aktualne konflikty;

Moje doświadczenia międzykulturowe;

Moje reakcje w sytuacji konfliktów (ucieczki i kompensacje).

Umiejętności

Obserwacja i rozpoznawanie konfliktu aktualnego, kluczowego oraz reakcji na konflikt u siebie i innych osób.

SEMINARIUM 2

POZYTYWNE ROZWIĄZYWANIE

KONFLIKTÓW

     

Podsumowanie poprzedniego seminarium, refleksje na temat zastosowania narzędzi PP w życiu osobistym;

Potencjalności podstawowe jako źródło dalszego rozwoju;

Konflikty aktualne i potencjalności aktywne;

Konflikty podstawowe i potencjalności podstawowe;

Wpływ kultury, wartości i tradycji rodzinnej na indywidualne przekonania podstawowe i podatność na konflikty;

Teoria mikrotraum i treści konfliktów (IAR)

Cztery Wymiary Modelowania i rozwój potencjalności aktywnych;

Braki i problemy jako obszary do rozwoju;

Objawy jako narzędzia komunikacji;

Pozytywna interpretacja konfliktów i objawów;

Stawianie hipotez psychodynamicznych;

Cztery Wymiary Relacyjne i związane z odpowiedzialnością;

Pięć etapów rozwiązywania konfliktów,

Studium przypadków.

Wiedza

E. Dobiała

7-9.04.2017

Konflikty podstawowe i aktualne;

Potencjalności aktywne;

Cztery Wymiary Modelowania (przeszłość, relacje, odpowiedzialność)

Pięć etapów rozwiązywania konfliktów.

Świadomość

Móje główne konflikty aktualne;

Moje główne konflikty podstawowe;

Moje relacje w odniesieniu do (siebie, partnera, grupy, przyszłości).

Umiejętności

Różnicowanie czterech wymiarów relacyjnych;

Różnicowanie treści konfliktów aktualnych i podstawowych;

Zastosowanie Kwestionariusza Analizy Różnicowej;

Formułowanie hipotez pozytywnych.

   

SEMINARIUM 3

RELACJA KONSULTANT - KLIENT

     

Podsumowanie poprzedniego seminarium, refleksje na temat zastosowania narzędzi PP w życiu osobistym i zawodowym;

Wpływ kultury, tradycji, wartości na relację terapeutyczna;

Zastosowanie metafor, przypowieści, humoru w terapii (ich funkcje, pochodzenie i praktyczne odniesienia);

Pięć etapów konsultacji i psychoterapii:

 • obserwacja: mikro i makrotraumy, podejście transkulturowe, pozytywne interpretacje

 • inwentarz: formułowanie konfliktu aktualnego, podstawowego i wewnętrznego

 • wzmocnienie sytuacyjne: rozpoznawanie i aktywowanie zasobów

 • werbalizacja: wgląd w konflikty, ich ekspresja i przepracowanie

 • rozszerzanie celów: planowanie pzyszłości

Demonstracja pięciu etapów procesu;

Studium przypadków.

Wiedza

P. Badecka

9-11.06.2017

Właściwości pozytywnej relacji terapeuta-klient;

Funkcje i zastosowania przypowieści, metafor i humoru w psychoterapii;

Pięć etapów PP.

Świadomość

Rozwój własnej postawy terapeutycznej (kontenerowanie emocji i przeformułowania pozytywne);

Wpływ kultury, wartości i tradycji rodzinnej na moją postawę terapeutyczną;

Umiejętności

Zastosowanie opowiadań, humoru, przysłów i metafor w terapii;

Rozpoznawanie i różnicowanie pięciu etapów procesu.

SEMINARIUM 4

ZASTOSOWANIA PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

 

R. Ciesielski

8-10.09.2017

Podsumowanie poprzedniego seminarium, refleksje na temat zastosowania narzędzi PP w życiu osobistym i zawodowym;

Wymiary diagnozy w PP: reakcje konfliktowe, przekonania związane z konfliktami, struktura osobowości;

Formułowanie planu terapii w PP,

Pięć etapów procesu w:

 • pierwszym wywiadzie

 • konsultacjach i terapiach

 • sesjach terapeutycznych

 • strategiach samopomocy i edukacji

Narzędzia Pozytywnej Terapii Rodzin; Zastosowania PP w różnych profesjach (medycyna, psychiatria, psychosomatyka, biznes, coaching, edukacja, doradctwo)

Studium przyypadków;

Egzamin końcowy.

Wiedza

Zastosowanie pięciu etapów procesu w pierwszym wywiadzie, planowaniu i przeprowadzaniu pojedynczych sesji i całej terapii;

Zastosowanie PP w różnych dziedzinach zawodowych.

Świadomość

Zastosowania PP w mojej profesji;

Moje możliwości i ograniczenia w stosowaniu PP w mojej pracy zwodowej;

Zasady współpracy z innymi specjalistami.

Umiejętności

Stosowanie trzech wymiarów diagnostycznych PP;

Stosowanie pięciu etapów procesu w konsultacjach i terapiach.

WYKAZ REKOMENDOWANYCH LEKTUR

 1. Opowieści orientalne w psychoterapii pozytywnej. Kupiec i papuga, N. Peseschkian, Paradygmat, Warszawa, 2014

 2. Pozytywna terapia rodzin. Rodzina w roli terapeuty, N. Peseschkian, Continuo, Wrocław, 2015

 3. Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna. R. Ciesielski, Continuo, Wrocław, 2015, 2016

 4. Psychotherapy of Everyday Life N. Peseschkian, Springer Verlag, Berlin, 1986

 5. Positive Psychotherapy – Theory and Practice of a new Method, N. Peseschkian, Fischer, Frankfurt

 6. In search of meaning: A psychotherapy of small steps. N. Peseschkian, Springer Verlag, Berlin, 1985

 7. Positive Psychotherapie. H. Peseschkian, A. Remmers, Ernst Reinhardt Verlag, Munchen, 2013

 8. Positive Psychotherapy. Effectiveness study and quality assurance. N. Peseschkian, K. Tritt , The European Journal of Psychotherapy, Counseling & Health, 1998: 1, 93-104

 9. Positive psychotherapy: Effectiveness of an interdisciplinary approach. K. Tritt, T.H. Loew, M. Meyer, B. Werner, N. Peseschkian, The European Journal of Psychiatry, 1999: 13, 231-241

 10. Positive Psychotherapy in Progress, Theoretical reflections Part 1 I. Kirillov, Moscow Center for Positive Psychotherapy, Moscow 2015

 11. Conflict operationalization in Positive Psychotherapy. M. Goncharov, Khabarovsk, 2014

 12. Psychodynamic Positive Psychotherapy Emphasizes the Impact of Culture in the Time of Globalization. Ch. Henrichs, Psychology 2012: Vol.3, No.12A